LEVERINGSVOORWAARDEN

Verkorte leveringsvoorwaarden

  • Bestelling op werkdagen worden in de regel binnen 24 uur na betaling verstuurd.
  • Retoursmogelijkheid indien het product onbeschadigd en ongedragen in originele verpakking binnen 14 dagen wordt teruggestuurd.

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, te weten: KHV Petshop handelend onder de naam: kennelservice.nl

Vestigingsadres:
Peter Paul Rubenslaan 5
9581 EP   Musselkanaal

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zaterdag van 8.00 uur tot 18:00 uur
Telefoonnummer: 06 57 85 07 57
E-mailadres: info@kennelservice.nl.nl

koper: de wederpartij van gebruiker.
overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

1. Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.2. De prijzen in aanbiedingen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 3: Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan.

3. Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4. Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

5. Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

6. Levering geschied na ontvangst van de betaling binnen 24 tot 48 uur indien voorradig.


Artikel 4: de overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5: Retour sturen na levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Indien een product binnen 14 dagen wordt teruggestuurd moet dit onbeschadigd, ongedragen en in originele verpakking gebeuren.

3. Indien een product binnen 14 dagen wordt teruggestuurd zal het betaalde bedrag binnen 7 dagen exclusief verzendkosten worden teruggeboekt naar uw bankrekening.

 

Artikel 6: Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Dit geldt gedurende de garantieperiode welke staat vermeld in het betreffende aanbod.

2. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

 

Artikel 7: Prijzen & betaling

1. De door de gebruiker gehanteerde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzend-, vervoers- en verpakkingskosten.

2. Betaling dient te geschieden voordat er spraken kan zijn van enige levering.